Privacybeleid

De judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Verenigingsleden en Belanghebbenden

Persoonsgegevens van verenigingsleden en belanghebbenden worden door de judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Informatieverstrekking met betrekking tot de verenigingen;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen de judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Datum van inschrijving
 • Locatie van inschrijving
 • Evt. JBN lidmaatschapsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Specifieke additionele informatie

Voor de deelname aan sommige activiteiten en evenementen vragen wij additionele informatie van onze leden of belanghebbenden. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de gezondheid,  een specifiek dieet of een bijzondere zorg behoefte. Deze informatie wordt slechts gebruikt en opgeslagen gedurende de voorbereidingen en looptijd van de activiteit of het evenement. Hierna wordt deze additionele informatie verwijderd uit onze administratie.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens op social media en overige media

De judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani vragen hun leden bij inschrijving bij de vereniging om hun toestemming voor de vermelding van persoonsgegevens en foto- en filmmateriaal op social media en overige media. Daarnaast hebben de leden en belanghebbenden te allen tijde het recht om getoonde persoonsgegevens en foto- en filmmateriaal te laten verwijderen.

Bewaartermijn

De judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de judo verenigingen To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Ko-Tani  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Judo Vereniging To-Zai & Ko-TaniTo-Zai en Judoclub Ko-Tani
Aan de Fremme 1
6269 BK  Margraten
Email: gebruik contactformulier website https://to-zai.nl/contact/